…:: SmSlar.ir ::…
طراحی لباس
2003472mg9szi5yze.gif

زندگی آتش گهی دیرینه پابرجاست

 


گر بیفروزیش ، رقص شعله اش در هر کران پیداست 

 


ورنه خاموش است و خاموشی گناه ماست . 

 

 

 تاريخ : سه شنبه ۱۴ خرداد۱۳۹۲ | ۴:۲۵ قبل از ظهر | نویسنده : فرهادی |
تاريخ : جمعه ۳۰ خرداد۱۳۹۳ | ۱:۱۱ قبل از ظهر | نویسنده : فرهادی |

میزانسن و دکوپاژ به چه معنی است؟

 

میزانسن یعنی:

اﺻﻄﻼﺣﯽ اﺳﺖ ﻓﺮاﻧﺴﻮی ، در اﺻﻞ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺗﺌﺎﺗﺮ و ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﭼﯿﺪن ﺻﺤﻨﻪ ، ﺻﺤﻨﻪ آراﯾﯽ و ﺑﻪ ﺻﺤﻨﻪ آوردن ﯾﮏ ﮐﻨﺶ. در ﺗﺌﺎﺗﺮ ، اﯾﻦ اﺻﻄﻼح ﺑﻪ روش ﻣﺮﺗﺐ ﮐﺮدن ﺻﺤﻨﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﮔﺮدان ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻧﺎﻣﻪ اطلاق ﻣﯽ ﺷﺪ. اﯾﻦﻋﺒﺎرت اﺑﺘﺪا در ﻧﻘﺪ ﻓﯿﻠﻢ راﯾﺞ ﺷﺪ و ﻣﻌﺎﻧﯽ ﺻﺮﯾﺢ و ﺿﻤﻨﯽ ﻣﺘﻌﺪدی ﯾﺎﻓﺖ. در نهاﯾﺖ ، ﻧﻈﺮﯾﻪ ﭘﺮدازان ﺳﯿﻨﻤﺎ ، اﯾﻦ اﺻﻄﻼح را ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺮداﻧﯽ ﻓﯿﻠﻢ ﺗﻌﻤﯿﻢ دادﻧﺪ ، اﻣﺎ ﮐﺎرﺑﺮد آن در ﺳﯿﻨﻤﺎ ﺣﻮزه وﺳﯿﻊ ﺗﺮی را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد: ﺻﺤﻨﻪ آراﯾﯽ و ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز ﻋﻨﺎﺻﺮ داﺧﻞ ﺻﺤﻨﻪ و ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮدن ﻣﮑﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ هر ﯾﮏ از ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺻﺤﻨﻪ ، ﻧﻮرﭘﺮدازی ، ﻟﺒﺎس ،آراﯾﺶ و ﮔﺮﯾﻢ ﺑﺎزﯾﮕﺮان و رﻓﺘﺎر و ﺣﺮﮐﺖ آنها و ﺑﻌﺪ از اﻧﺠﺎم اﯾﻦ کارها، ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺗﺼﻮﯾﺮی درون هر ﻧﻤﺎ ، راﺑﻄﻪ ﻣﯿﺎن اﺷﯿﺎء و آدم ها در هر ﻧﻤﺎ ، راﺑﻄﻪ ﻧﻮر و ﺗﺎرﯾﮑﯽ ، رﻧﮓ ﺻﺤﻨﻪ ، ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ دورﺑﯿﻦ و زاوﯾﻪ دﯾﺪ آن و ﻧﯿﺰ ﺣﺮﮐﺖ ها در هر ﻧﻤﺎ. ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ، در واﻗﻊ ﮐﺎرﮔﺮدان ﺑﺎ ﮐﻨﺘﺮل ﻣﯿﺰاﻧﺴﻦ ، روﯾﺪادی را ﺑﺮای دورﺑﯿﻦ ﺑﻪ روی ﺻﺤﻨﻪ ﻣﯽ ﺑﺮد.

 

 و اما دکوپاژ یعنی چه؟

دﮐﻮﭘﺎژ (Decoupage )

دﮐﻮﭘﺎژ ، ﺗﻘﻄﯿﻊ ﯾﺎ ﺑﺮش ﻓﻨﯽ ، ﯾﮑﯽ از وظایف ﺑﺴﯿﺎر مهم ﮐﺎرﮔﺮدان اﺳﺖ و ﺷﺎﻣﻞ : ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی در ﻣﻮرد ﻣﺤﻞ اﺳﺘﻘﺮار دورﺑﯿﻦ در ﺻﺤﻨﻪ ، ﻧﻮع ﻧﻮرﭘﺮدازی ، اﻧﺪازه ﺗﺼﻮﯾﺮ ، زاوﯾﻪ دورﺑﯿﻦ ، ﻧﻮع ﺣﺮﮐﺖ دورﺑﯿﻦ ، ﺗﻌﺪاد ﺗﺼﺎوﯾﺮی ﮐﻪ ﺑﺮای ﻧﻤﺎﯾﺶ ﯾﮏ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻻزم اﺳﺖ ، ﻧﻮع اﺗﺼﺎل نماها ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ، هر ﺻﺪاﯾﯽ ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ در ﺻﺤﻨﻪ ﺷﻨﯿﺪه ﺷﻮد (هر ﺻﺪاﯾﯽ ﻏﯿﺮ از دﯾﺎﻟﻮگها) و ﺑﺎﻗﯽ ﺟﺰﺋﯿﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﺼﻮﯾﺮی ﺷﺪن ﻓﯿﻠﻤﻨﺎﻣﻪ (ﺳﻨﺎرﯾﻮ) ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽ ﺷﻮد. اﯾﻦ وظایف ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﻧﯿﻤﯽ از وظایف ﮐﺎرﮔﺮدان ﺑﺎﺷﺪ ، ﺑﺎﯾﺪ ﭘﯿﺶ از ﻓﯿﻠﻢ ﺑﺮداری اﻧﺠﺎم ﺷﻮد و ﻧﺘﯿﺠﻪ آن در ﻓﯿﻠﻢ ﻧﺎﻣﻪ دﮐﻮﭘﺎژ ﺷﺪه ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺎﺷﺪ. ﮐﺎرﮔﺮدان ها ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ هنگامی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻓﯿﻠﻢ ﺑﺮداری ﻣﯽ رﺳﻨﺪ ﺑﺮﺧﯽ از ﺟﺰﺋﯿﺎﺗﯽ را ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﻐﯿﯿﺮ دهند، وﻟﯽ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﯿﻠﻢ ﻧﺎﻣﻪ دﮐﻮﭘﺎژ ﺷﺪه ای ﮐﻪ ﺧﻮد تهیه ﮐﺮده اﻧﺪ ﭘﯿﺶ ﻣﯽ روﻧﺪ. ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺎرﮔﺮدان ها ﻧﯿﺰ ﺑﻪ دﮐﻮﭘﺎژ ﮐﺮدن ﻓﯿﻠﻢ ﻧﺎﻣﻪ ﭘﯿﺶ از ﻓﯿﻠﻢ ﺑﺮداری اﻋﺘﻘﺎد ﻧﺪارﻧﺪ و ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ در هنگام ﻓﯿﻠﻢ ﺑﺮداری اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎرﮔﺮدان ﻣﯽ فهمد ﻓﯿﻠﻢ ﻧﺎﻣﻪ ای ﮐﻪ در دﺳﺖ دارد ﺑﺎﯾﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد. اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ روش اول ، هم ﻣﺮﺳﻮم ﺗﺮ اﺳﺖ و همﮐﺎراﻣﺪ ﺗﺮ

 

 

 تاريخ : پنجشنبه ۲۹ خرداد۱۳۹۳ | ۱۲:۳ بعد از ظهر | نویسنده : فرهادی |

در حوزة نمایشنامه‌نویسی البته به شکل اصولی آن، همواره اصطلاحات و مفاهیم بسیار بنیادینی وجود دارند، که به‌کارگیری هرکدام از آنها با روابط حساب شده و منطقی باعث شکل‌گیری اثری در خور توجه می‌شود. آنچه که به دنبال می‌آید، در حقیقت مباحثی است پیرامون برخی از مفاهیمی چون :کنش، طرح و داستاننمایشنامه‌نویسی است 

 

 ادامه مطلب
تاريخ : چهارشنبه ۲۸ خرداد۱۳۹۳ | ۱۵:۱ بعد از ظهر | نویسنده : فرهادی |


هارمونی در انتخاب پارچه
وزن بصری

وزن رنگی پارچه های تک رنگ

رنگ های روشن سبکتر از رنگهای تیره هستند و همیشه می بایست رنگهای سبک را بالاتر و رنگهای سنگین را پائین تر بگذارید به طور مثال از نظر بصری رنگ سیاه سنگین ترین و رنگ سفید سبکترین رنگ می باشند .

به طور غریزی شما هیچ وقت کت سیاه را با دامن سفید نمی پوشید اما کت سفید را با دامن سیاه می پوشید که این بدان معناست که رنگ سبک را بالای رنگ سنگین قرار می دهید .

وزن رنگی پارچه های طرح دار

همیشه در انتخاب رنگ لباس این نکته را در نظر بگیرید که رنگ زمینه پارچه تیره تر است یا رنگ طرح پارچه به طـور مثـال پارچه آبـی با طرح سفید سبـک تر از پـارچه آبی سـاده می بـاشد در حـالی کـه پارچه آبی با طـرح های سـورمه ای یا مشکی و یا حتی پارچه با طرح های آبی تیره از پارچه آبی ساده سنگین تر است.

وزن بافت پارچه

پارچه های درشت بافت سنگین تر از پارچه های ریز بافت به نظر می آیند . به طور مثال پارچه کرپ ساوله (ریز بافت) سبک تر از پارچه ی کرپ گاباردین دیده میشود و پارچه ی کتان درشت بافت سنگین تر از پارچه ریز بافت دیده میشود.

وزن سطح پارچه

پارچه ها یی که نور را منعکس می کنند سبکتر از پارچه هایی که نور را منعکس نمی کنند به نظر می آیند. به طور مثال ساتن سبک تر از مخمل دیده میشود و پارچه ی کرپ سنگین تر پ از پارچه مخمل دیده میشود.

وزن واقعی پارچه

باید بدانیم پارچه هایی که وزن واقعی شان سبک تر است بالا و پارچه هایی که وزن شان سنگین است را پائین تر قرار دهیم . زیرا وزن واقعی پارچه ها بر حالت ایستایی آنها موثراست و چشم این تفاوت را در می یابد.


وزن سطح پارچه

پارچه ها یی که قطر بافت آنها بیشتر باشد. در واقع ضخیم تر باشد نیز سنگین تراز پارجه هایی که ضخامت کمتری دارند دیده میشوند مثلا ساتن ابریشم سبک تر ازساتن امریکایی دیده میشود . زیرا ساتن امریکایی حجیم تر و ساتن ابریشم ریزش دار تر است.


وزن پارچه های بدن نما

پارچه های بدن نما مثل تور یا حریر سبک تر از پارچه ها یی که بافت منسجم تری دارند سنگین تر دیده میشوند . پس در این مورد هم دقت کنید .

وزن طرح های پارچه

اگر قرار شد لباسی داشته باشید که از دو پارچه طرح دار با طرح های ریز و درشت تشکیل شده باشد می بایست طرح های ریز را بالاتر و طرح های درشتتر را پائین تر قرار دهید زیرا طرح های درشت سنگین تر و طرح های ریز سبکتر دیده می شوند به طور مثال اگر یکی از پارچه های شما خالهای ریز و پارچه دیگر شما خالهای درشت دارد پارچه خال ریز را بالاتر و پارچه خال درشت را پایین تر قرار دهید .

نکته :

تمامی این موارد را می بایست هنگام انتخاب پارچه در نظر بگیرید0زیرا هر کدام از این موارد را رعایت نکنید در رسیدن به هارمونی وتعادل طرح تان به مشکل بر میخورید.

میزان وسعت پارچه نیز در انتخاب های شما موثر است فراموش نکنید سطح وسیع پارچه وزن کار را بالا می برد مثلا درست نیست که یک کت مشکی را با یک دامن سفید بپوشید اما می توانید یک تاپ مشکی کوتاه را با یک شلوار بلند سفید بپوشید زیرا طول و وسعت باعث سنگین تر شدن وزن می گردد .

 تاريخ : جمعه ۹ خرداد۱۳۹۳ | ۲۲:۱ بعد از ظهر | نویسنده : فرهادی |
Photoتاريخ : سه شنبه ۲۳ اردیبهشت۱۳۹۳ | ۲۳:۱۴ بعد از ظهر | نویسنده : فرهادی |
تاريخ : سه شنبه ۲۳ اردیبهشت۱۳۹۳ | ۱۶:۳۲ بعد از ظهر | نویسنده : فرهادی |
تاريخ : چهارشنبه ۱۷ اردیبهشت۱۳۹۳ | ۸:۳۹ قبل از ظهر | نویسنده : فرهادی |


رنگ لباسـ  آ دم ها نماد چیست

آبی:فردی صادق و وفا دار که طرفدار آرامش در زندگی است.

نیلی/بنفش/ارغوانی: شخصی ممتاز و سرشناس که قدر خود را می داند و معمولا ابتکار به خرج می دهد و خلاق است.

سیاه:فردی قابل احترام که عاشق آداب و رسوم است. او احساسات قلبی خود را می واند پنهان کند.

قرمز:شخصیتی قوی و احساساتی که از ماجراجویی خوشش می آید.

نارنجی:شخص شجاعی که هر کاری انجام می دهد و از خود اشتیاق نشان می دهد.

زرد:شخص باهوشی که مایل است مدیر و همه چیز را تحت کنترل خود در آورد.

سبز:فردی معمولی که دوست دارد زندگی اش ساده و مطمئن باشد و عاشق طبیعت است.

فیروزه ای:شخص خوش رویی است که با دیگران خوب ارتباط برقرار می کند و عاشق زندگی است.

سرخابی:فردی احساساتی که عشق خود را زود بروز می دهد.

سفید:شخص محتاط یا کسی که عاری از احساس است.

قهوه ای:فردی محکم و با ثبات که خود را وقف دوستان و خانواده اش می کند.

خاکستری:فردی متکی به خود،مستقل و البته سختگیر و منتقد نسبت به خودش.

 

 تاريخ : جمعه ۲۴ آبان۱۳۹۲ | ۱۷:۰ بعد از ظهر | نویسنده : فرهادی |
تاريخ : شنبه ۴ آبان۱۳۹۲ | ۱۵:۴۴ بعد از ظهر | نویسنده : فرهادی |